Aydınlatma Metni

AKANT HUKUK BÜROSU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Versiyon: 1.0

Güncelleme Tarihi: 04.08.2021

Veri Sorumlusu: AKANT HUKUK BÜROSUSoğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:4B AC Moment İstanbul A Blok D:6 Kartal/İstanbul

AKANT HUKUK BÜROSUAKANT HUKUK BÜROSUSoğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:4B AC Moment İstanbul A Blok D:6 Kartal/İstanbul olarak yaptığınız iş başvurusu kapsamında işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili veri koruma mevzuatı kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Yapmış Olduğunuz İş Başvurusu Kapsamında Aşağıdaki Bilgilerinizi İşleriz:

İsim, Soyisim, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Anne/Baba Adı, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk,  Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, İmza, E-Posta Adresi, İkametgâh Adresi, Ev Telefonu Numarası, İş Telefonu Numarası,   Cep Telefonu Numarası, Okul / İş Yeri Adresi, Okul / İş Yeri İsmi/Ünvanı, E-Posta Adresi, Sürücü Belgesi Bilgisi, Eğitim Bilgileri, Çalışma Geçmişi Bilgileri, Başvurulan Pozisyonda Çalışmaya Engel Durum Bilgisi, Özgeçmişte Aday Tarafından İletilen Diğer Bilgiler, Referanstan Öğrenilen Bilgiler (Eğer Aday Referans Bilgisi Paylaşımı Gerçekleştirdiyse), Mülakat Sırasında Aday Tarafından Beyan Edilen Bilgiler.

 1. Toplama Kanalı

Özgeçmiş, İş Başvuru Formu, Mülakat

 1. İşleme Amaçlarımız

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

 1. Hukuki Sebep

Sözleşme

Hukuki Yükümlülük

Meşru Menfaat

Açık Rıza (Referanstan Öğrenilen Bilgiler)

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki 3. Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki 3. Kişilere Aktarımı.

Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, öncelikle yasal mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanmaktadır. Yasal mevzuatta bir saklama süresi belirlenmemişse; kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamaktayız. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için varsa yasal mevzuatta yoksa işleme amacına göre belirlenen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir. İş Başvuruları bakımından belirlediğimiz saklama süresi 2 yıldır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızın Kullanımı

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ’e www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ’deki şartları taşıması halinde:

 • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile info@akanthukuk.com adresimize göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile AKANT HUKUK BÜROSUSoğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:4B AC Moment İstanbul A Blok D:6 Kartal/İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte AKANT HUKUK BÜROSUSoğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:4B AC Moment İstanbul A Blok D:6 Kartal/İstanbul’na bizzat başvurarak,AKANT HUKUK BÜROSUSoğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:4B AC Moment İstanbul A Blok D:6 Kartal/İstanbul’na iletebilirsiniz.
 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Yönelttiğiniz Taleplerin Cevaplanma Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvurduğunuz usulle cevaplanır.