Kişisel Verileri Koruma Kanunu

AKANT HUKUK BÜROSU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Versiyon: 1.0

Güncelleme Tarihi: 04.08.2021

Veri Sorumlusu: AKANT HUKUK BÜROSU, Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:4B AC Moment İstanbul A Blok D:6 Kartal/İstanbul

AKANT HUKUK BÜROSU olarak hukuki faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili veri koruma mevzuatı kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

AKANT HUKUK BÜROSU Olarak Potansiyel Müvekkil Süreçlerimiz Kapsamında Potansiyel Müvekkillerimizin Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz:

İsim, Soyisim, E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi/Ünvanı, Pozisyon/Unvan Bilgileri, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler, Sözleşme Kapsamındaki Bilgiler, Talep Bilgisi.

AKANT HUKUK BÜROSU Olarak Dava, Danışmanlık ve İcra Departmanlarımızın İş Süreçleri Kapsamında Müvekkillerimizin Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz:

İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Uyruk, Kimlik Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, İmza, Fotoğraf, İmza Sirküleri Bilgileri, Vekâletname Bilgileri, E-Posta Adresi, İkametgâh Adresi, Ev Telefonu Numarası, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi/Ünvanı, KEP Adresi, Pozisyon/Unvan Bilgileri, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler, Sözleşme Kapsamındaki Bilgiler, Çağrı Merkezi Kayıtları, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Talep Bilgisi, Banka Hesap Bilgileri.

AKANT HUKUK BÜROSU Olarak Müvekkillerimiz Adına Yürüttüğümüz Dava ve İcra Süreçlerimiz Kapsamında Davalıların/Borçluların Aşağıdaki Bilgilerini İşlemekteyiz:

İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, İkametgâh Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ev Telefonu Numarası, İş Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İşyeri İsmi/Ünvanı, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler, Sözleşme Kapsamındaki Bilgiler, Maaş Haczi vb. İlgili Kayıtlar, Çağrı Merkezi Kayıtları, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Malvarlığı Bilgisi, Gelir Bilgileri.

AKANT HUKUK BÜROSU Olarak Tedarik Süreçlerimiz Kapsamında Tedarikçilerimizin Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz:

İsim, Soyisim, E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi/Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası, T.C Kimlik Numarası,  İmza Sirküleri Bilgileri, İmza, Vekâletname Bilgileri, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Banka Hesap Bilgileri.

 1. Toplama Kanalları

Potansiyel Müvekkil Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve BelgelerMüvekkil Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler, Davalı/Borçlu Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler, Tedarikçi Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler Sözleşmeler, Mahkeme Kayıtları, Yasal Yazışmalar, Resmî Belgeler, Matbu ve Basılı Formlar.

 1. İşleme Amaçlarımız

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi.

 1. Hukuki Sebep

SözleşmeKanunlarda ÖngörülmesiHukuki YükümlülükMeşru Menfaat

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki 3. Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki 3. Kişilere Aktarımı.

Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, öncelikle yasal mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanmaktadır. Yasal mevzuatta bir saklama süresi belirlenmemişse; kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamaktayız. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için varsa yasal mevzuatta yoksa işleme amacına göre belirlenen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızın Kullanımı

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ’e www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ’deki şartları taşıması halinde:

 • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile info@akanthukuk.com adresimize göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:4B AC Moment İstanbul A Blok D:6 Kartal/İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte AKANT HUKUK BÜROSU’na bizzat başvurarak,Aksu Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı’na iletebilirsiniz.
 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Yönelttiğiniz Taleplerin Cevaplanma Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvurduğunuz usulle cevaplanır.